Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Neuroetik och neurofilosofi

Våra försök att förstå den mänskliga härnan väcker också filosofiska, etiska och sociala frågor.

Att förstå den mänskliga hjärnan

För att förstå hur vår hjärna fungerar behövs forskning i neuroetik och neurofilosofi, både på tillämpad och grundläggande nivå.

teoriutveckling

Tillämpad forskning måste stå på en solid teorigrund. Vi använder oss av en konceptuell approach till neuroetik och neurofilosofi. Fokus ligger framförallt på fundamentala forskningsfrågor som handlar om medvetande, mänsklig identitet och vårt jag.

Vi utvecklar ett teoretiskt ramverk för neuroetik för att våra analyser av praktiska frågor ska vara fruktbara. Vi undersöker de koncept som neurovetenskapen använder och hur neurovetenskapens språk och kategorier påverkar etiken och samhället.

Tillämpad forskning

Vi undersöker hur neurovetenskapen används och hur de etiska frågorna kring neurovetenskaplig forskning ställs. Just nu pågår två doktorandprojekt som bland annat handlar om hur vi kan använda oss av avbildningar av hjärnan för att förstå hur medvetandet fungerar hos människor som inte kan kommunicera med hjälp av sitt beteende och upplevelsen om att inte vara vid medvetande där fokus ligger på apatiska barn.

Vi är också en del av EU-flaggskeppsprojektet Human Brain Project där vi undersöker de etiska och sociala frågor som uppstår när man gör modeller av den mänskliga hjärnan, bland annat med hjälp av simulering.

Mångvetenskapligt angreppssätt

Vi som arbetar med neuroetik och neruofilosofi är en internationell, mångvetenskaplig grupp. Våra olika bakgrnder gör det möjligt att angripa frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och klinsika perspektiv. Vi har också nära samarbeten med neurovetare för att kunna förstå de etika och filosfiska frågorna som neurovetenskapen för med sig. 

Internationella samarbeten

Vi har en lång historia av samarbete med Collège de France och Pasteur Institutet i Paris, Centro de Investigaciones Filosóficas (CIF) samt Institute of Cognitive Neurology (INECO) i Buenos Aires.

Vi samarbetar också med Universidad Central de Chile, Coma Research Group i Liege, Canada Research Chair of Mind, Brain Imaging and Neuroethics i Ottawa, neuroetikgruppen vid Pellegrino Center for Clinical Bioethics vid Georgetown University i Washington DC, bioethikenheten vid Italian National Institute of Health i Rom, KTH och  Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner rapporten