Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Tove Godskesen

Tove Godskesen

Fil dr. Associerad forskare

Tove E. Godskesen är sjuksköterska och blev 2015 doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk etik, med avhandlingen Patients in clinical cancer trials: Understanding, Motivation and Hope. Hennes forskning bedrivs företrädesvis inom forskningsområdet Etik i klinisk läkemedelsforskning, med särskilt intresse för frågor om samtyckesprocessen, forskarens etiska utmaningar, samt hur vård och forskning bäst kan integreras i den kliniska vardagen. Hon är för närvarande PI för det samnordiska projektet Embodiment of ethical perspectives in the clinic: Healthcare personnel’s experiences of dilemmas when caring for oncology research participants. Hon arbetar som lektor med inriktning mot etik och palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

E-post: tove.godskesen@crb.uu.se

Nyligen i media

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten