Forskningsetik och juridik: Värna integriteten

dekorativ bild

När man forskar uppstår både etiska och legala frågor. Det kan handla om hur man tolkar juridiska ramverk, rekrytering av forskningsdeltagare, själva forskningsprocessen eller hur man delar med sig av resultaten.

Vi arbetar med frågor kring informerat samtycke, integritet och hur bifynd hanteras inom biomedicinsk forskning som använder biobanker och register. Vi är också intresserade av rekryteringen av patienter för kliniska tester och patienters deltagande i forskning.

Vi deltar i studier inom internationella konsortier, med finansiering från Europeiska kommissionen. Forskning om forskningsetik erbjuder uppdaterad kunskap till kurser om forskningsetik och praktisk träning för doktorander. Vid Uppsala universitet hålls obligatoriska kurser för doktorander inom medicin, apoteksmedicin, vetenskap och teknologi. 

Senast uppdaterad: 2022-02-01