Kostrådgivning i primärvården: Etiska dilemman, etisk kompetens och utvärdering av en utbildningsintervention

Nutritionsbehandling är en del i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet, såväl inom palliativ vård som vid vård av svåra sjukdomar. Föreliggande projekt fokuserar på kostrådgivning som ges av dietister och sjuksköterskor i primärvården. Kostrådgivning kan vara laddat och utmanande och kan ge upphov till svåra situationer för dietister och sjuksköterskor som ansvarar för rådgivningen. Inte mycket är känt inom området, men det finns indikationer på att kostrådgivning och nutritionsbehandling kan ge upphov till arbetsrelaterad stress och etiska dilemman bland dietister.

Målet är att utveckla kunskap om vilken etisk kompetens hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården behöver för att ge kostråd, samt metoder för att utveckla sådan kompetens och hålla den på en hög nivå. En pedagogisk intervention om etik och etisk kompetens kommer också att utvecklas och dess genomförbarhet kommer att utvärderas.

Föreliggande doktorandprojekt är en del av forskarskolan i medicinsk humaniora vid Uppsala universitet och beräknas pågå från 2023 till 2027.

Syften

Det övergripande syftet är att öka förståelsen för etiska aspekter av att ge kostråd i primärvården i svensk kontext. Detta inkluderar:

  • Utforska dietisters och sjuksköterskors erfarenheter av kostrådgivning med fokus på utmaningar i det dagliga arbetet.
  • Undersöka om etisk stress och etisk kompetens är korrelerade.
  • Utforska genomförbarheten av en pedagogisk intervention om etik och etisk kompetens för dietister och sjuksköterskor som ger kostråd.
  • Integrera normativa etiska teorier med empiriska resultat för att utveckla etisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal som ger kostråd.

Metoder

Empiriska metoder i kombination med teoretisk etisk analys kommer att användas. Detta inkluderar:

Empirical methods in combination with theoretical ethical analysis will be used. This includes:

  • En kvalitativ intervjustudie
  • En kvantitativ enkätstudie
  • En genomförbarhetsstudie
  • En teoretisk studie

Kontakt

Supervisors

Senast uppdaterad: 2024-01-15