Etik i omvårdnad

dekorativ bild

Relationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem? 

Omvårdnadsetik (på eng. nursing ethics) fokuserar på de etiska aspekterna av vårdgivande. Fokus är på relationen mellan vårdaren och den som är i behov av vård. En central fråga handlar om vad vårdaren kan och bör göra för att bistå patienten, utan att kränka dennas integritet, givet den maktasymmetri som föreligger i vårdmötet. Omsorgsetik (på eng. ethics of care) är i högre grad en normativ etisk teori. Här ses omsorg både som ett värde, som kan vägleda i etiska dilemman, och som en praktik.

Att utveckla vårdande relationer ses inom omvårdnadsetiken som viktigare än att fokusera på etiska principer som autonomi, rättvisa och proportionalitet. Samtidigt är respekt för integritet och självbestämmande viktiga aspekter. Ofta ges begreppet ”att vårda” företräde framför begreppet ”att bota” och intresset ligger på hur man bör vara som människa, snarare än på hur man bör agera i en viss situation. Därmed kan man säga att omvårdnadsetiken är relationell, snarare än handlingsinriktad. Inte sällan har vårdetiska teorier utformats utifrån dygdetiska perspektiv. Andra viktiga aspekter rör personcentrerad vård och en helhetssyn på patienten. Då relationer och omsorg prioriteras är begrepp som relationell autonomi och delaktighet i beslut centrala inom omvårdnadsetiken.

Vi har arbetet med de här fårgorna i många år och publicerat både böcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Vi har bland annat har vi haft doktorandrpojekt som handlar om beslut att inte återuppliva vid hjärtstopp. Vi undersöker också om föreställande lek kan hjälpa barn med cancer och genusaspekter på telefonrådgivning.

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten on "Nursing ethics"

Senast uppdaterad: 2021-11-25