Ett nytt sätt att skräddarsy behandling av akut myeloisk leukemi

2020-09-29

Med hjälp av biomedicinska analyser, en ny algoritm samt patienters  preferenser kommer forskare i Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland,  Finland och Sverige att under 3 års tid utveckla nya behandlingar för akut myologisk leukemi, en typ av cancer där personlig behandling inte  tidigare har funnits tillgänglig. 

Ulrik Kihlbom
Ulrik Kihlbom, docent och universitetslektor

Patienter med akut myeloisk leukemi (AML) svarar väldigt olika på den behandling som finns tillgänglig idag. Nu hoppas forskarna i det mångdisciplinära VR-projektet MEET-AML kunna skräddarsy behandling för individuella patienter. De gör det med hjälp av en algoritm som identifierar sårbarheter i leukemicellernas metabolism med hjälp av -omics-data.  

Men det är inte bara leukemicellernas sårbarheter som är av intresse för forskarna. I projektet ingår också att utveckla sätt att integrera patienters preferenser, vad de vill och deras egna avvägningar mellan risk och nytta, i den individanpassade behandlingen. Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik vid Uppsala Universitets Centrum för forsknings- & bioetik, leder arbetet vid Uppsala Universitet.

Ulrik Kihlbom och hans team har beviljats 4.34 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin del av arbetet i MEET-AML. Projektet finansieras genom det transnationella ERA PerMed initiativet, en del av ERA-Nets medfinansieringsprogram där 31 forskningsfinansiärer från olika länder gått samman för att linjera nationella forskningsstrategier, skapa excellent forskning och förstärka europeisk konkurenskraft inom personlig medicin samt stärka samarbete med länder utanför EU. 

”Just nu ligger stort fokus på att lyssna på patienterna. De flesta är överens om att det är viktigt, i både beslutsfattande och klinisk praxis. Men samtidigt som det är viktigt att lyssna måste man se till att göra det vid på rätt sätt och vid rätt tillfälle.” säger Ulrik Kihlbom.

Det är lätt att säga att vi ska lyssna på patienten. I praktiken är det desto mer komplicerat. Patienter talar inte med en gemensam röst. Och det kan också vara så att det patienter vill inte alltid är det som är bäst för dem.

”Vi ser fram mot intressanta forskningsfrågor, men också att lära oss genom att bidra med vår expertis till det här europeiska, mångdisciplinära 20 miljoners-projektet” säger Ulrik Kihlbom.

Anna Holm

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10