Ingen data, ingen policy: Nytt projekt ska öka jämställdheten i 7 europeiska forskningsorganisationer

2021-02-01

Ett nytt europeiskt projekt lägger grunden för strukturella förändringar som krävs för att öka jämställdheten forskningsmiljöer. MINDtheGEPs, där GEP står för jämställdhetsplaner, kommer under fyra år att skapa god praxis och identifiera åtgärder som minskar klyftorna mellan män och kvinnor på sju universitet och privata forskningsinstitut i Europa. Tillsammans med förlaget Elsevier bidrar Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) med expertis inom forskningskommunikation.

MINDtheGEPs logo

Gruppen bakom MINDtheGEPs består av tio europeiska institutioner. Arbetet samordnas från universitetet i Turin. Projektet har partners från Italien, Spanien, Irland, Polen, Serbien, Sverige och Nederländerna. Sju av dem kommer utveckla och implementera jämställdhetsplaner. Planerna kommer att omfatta både kulturella och strukturella aspekter. Målet är att riva de hinder kvinnor möter i sin akademiska karriär och att belysa mönster av ojämställdhet i forskningsvärlden. Genom att titta på både kulturella och sociala aspekter kommer åtgärderna som föreslås vara i linje med EU-kommissionens mål för jämställdhet inom europeisk forskning.

Svenska universitet har redan gått igenom en process med jämställdhetsintegrering. Med erfarenheter från den processen i färskt minne har Uppsala universitet goda förutsättningar att stötta projektet och kommunicera om både jämställdhetsåtgärder inom olika organisationer och resultaten från projektet. Josepine Fernow, koordinator vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), leder det arbetet. Hon ser fram emot att tillsammans med sitt kommunikationsteam informera, kommunicera och engagera olika intressenter för att öka projektets genomslag, både på nationell nivå och i EU. I arbetet med att nå ut och påverka har man också stöd av förlaget Elsevier, som har tillgång till de verktyg som behövs för att kunna kommunicera om jämställdhetsdata.

För att skapa bra underlag för åtgärder och policy på jämställdhetsområdet kommer MINDtheGEPS både att kartlägga existerande jämställdhetsdata och generera ny data på området. Datainsamlingen kommer driva implementeringen av effektiva jämställdhetsplaner och ge möjligheter att följa upp och utvärdera dem. Att ha en förläggare med i projektet kommer också att ge goda förutsättningar för att utveckla sätt att samarbeta med tidskrifter och förlag i jämställdhetsfrågor. Dessutom får projektet möjlighet att använda befintlig data kring skillnader mellan män och kvinnor när det gäller publicering och författarskap. Den informationen kommer göra det möjligt för projektet att utveckla och sprida vägledning för hur man kan hantera alla aspekter av forskning med ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Projektet kommer att organisera ett antal workshops om genus och bemyndigande (det som på engelska kallas empowerment) som riktar sig till både manliga och kvinnliga forskare tidigt eller mitt i karriären. Fokus ligger också på hur man kan få ihop det så kallade livspusslet med arbete och familjeliv. MINDtheGEPs kommer också att ta fram rollbeskrivningar som universitet och högskolor kan använda för att rekrytera sakkunniga personer på jämställdhetsområdet, som ett komplement den kompetens som redan finns inom organisationen.

Mer information hittar du på projektets webbplats: www.mindthegeps.eu. Du kan också följa MINDtheGEPs på Twitter! https://twitter.com/mindthegeps_eu.

Om projektet

MINDtheGEPs (Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans G.A. 101006543) finaniseras av EUs H2020-program. Det koordineras av The Research Center for Women's and Gender Studies (CISRDe), University of Turin, Italien och leds av Cristina Solera, professor i sociologi.

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10