Påverkar pedagogiska verktyg patienters preferenser?

2021-03-24

Att veta hur patienter gör avvägningar mellan risk och nytta är användbart i beslutsfattande om till exempel vilka läkemedel som utvecklas, vilka som ska bli tillgängliga för patienter och vad de ska kosta. Efterfrågan på patienters preferenser ökar kontinuerligt. Men för att vara användbara i beslutsprocesser behöver preferenserna som samlas in i preferensstudier komma från informerade deltagare. Ofta används pedagogiska verktyg för att se till att deltagarna får den information de behöver. En nypublicerad artikel avslöjar att de pedagogiska verktygen ibland påverkar patienters preferenser. 

Det är ont om riktlinjer för hur förberedande material till deltagare i preferensstudier ska utformas. Och vi vet inte hur pedagogiska verktyg påverkar patienters preferenser. Forskare vid Uppsala Universitets Centrum för forsknings- & bioetik utforskar vilka behandlingsalternativ som personer med ledgångsreumatism (reumatiod artrit) föredrar. De bidrar till PREFER-projektet med data från sin studie. Tillsammans ska flera organisationer från olika länder i Europa och USA ta fram rekommendationer för hur man bäst utför preferensstudier. I samband med deras preferensstudie har de också tittat närmare på de pedagogiska verktygen, och om det spelade någon roll hur informationen till deltagarna utformades.

Personer som svarade på deras enkät fick antingen sin förberedande information genom ett webbaserat pedagogiskt verktyg, eller i helt vanlig text. Efter att de tagit del av informationen fick de upprepade gånger välja mellan olika läkemedelsalternativ i vad som kallas ett discrete choice experiment. När resultaten analyserades visade det sig att deras preferenser skiljde sig åt. Den ena gruppen, som fått information genom ett pedagogiskt verktyg, oroade sig mer för biverkningar. Den andra gruppen, som fått informationen i ren text, tyckte att behandlingens effektivitet och hur den administreras vad viktigare.

”Det är viktigt för oss forskare att veta att pedagogiska verktyg kan påverka en preferensstudies resultat. Om det är bra eller dåligt, och varför det blir så, måste utforskas vidare. Men att vi nu vet att sättet den förberedande informationen presenteras på faktiskt kan påverka patienters preferenser är viktigt. Det är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot patientcentrerade beslut om läkemedel” säger Karin Schölin Bywall, doktorand vid Centrum för forsknings- & bioetik och en av författarna till artikeln. 

K.S.  Bywall,  J.  Veldwijk,  M.G. Hansson et  al.,  Does being exposed to  an  educational tool  influence patient preferences? The influence of an educational tool on patient preferences assessed by a discrete choice experiment., Patient Education and Counseling, 10 March 2021 

By Anna Holm

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10