Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Uppsala universitet prioriterar etikfrågor och inrrättade ett Centrum för forsknings- & bioetik den 1 januari 2008. Centret arbetar fakultetsövergripande och är placerat på medicinska fakulteten. CRB är administrativt associerat till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

Under 2011 genomfördes en övergripande utvärdering av all forskning vid Uppsala universitet, "Kvalitet och förnyelse 2011" (KoF11). I den utvärderingen fick CRB betyget "top quality".

Forskning

Vår forskning handlar om etiska, juridiska och sociala aspekter av medicin och biologi (bioetik) och tillämpningen av etiska principer och värden på olika vetenskapliga frågeställningar (forskningsetik).

Den forskning vi bedriver sträcker sig från etiska frågor som handlar om biobanker och registerforskning, etisk granskning, informerat samtycke, medicinsk vård och behandling, förklaringar av det mänskliga medvetandet till frågor om livskvalitet och vård i livets slutskede.

Vi använder olika forskningsmetoder i olika projekt: från analytisk-filosofisk metoder till empiriska studier med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Utbildning

Etikundervisning ingår sedan länge i både läkar- och sjuksköterskeutbildningarna vid Uppsala universitet. Vi erbjuder en kurs i etik och folkhälsa på avancerad nivå och en webbaserad distanskurs i neuroetik. Vi erbjuder också utbildning i forskningsetik för doktorander från alla fakulteter.

Medlemskap

CRB är associerad medlem av European Association of Centres of Medical Ethics (EACME).

Organisation

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är ett fakultetsövergripande centrum som leds av en styrelse som består av representanter från Uppsala universtet. Centret leds av en föreståndare. Vi är administrativt associerade till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Medicinska fakulteten.

Styrelsen består av:

  • Pernilla Åsenlöf (ordförande), MedFarm
  • Thomas Lennerfors, TekNat
  • Ylva Söderfeldt, HumSam

Studentrepresentanter

  • Karl Bylander, student
  • Elena Prats, doktorand
  • Frida Stam, doktorand (suppleant)