Från krig och kön till genus och omsorg

Steget från krig till omvårdnad kan verka stort och svårt att ta, men inte för Anna T. Höglund. Hennes forskning har fokus på omvårdnad och, som en förlängning av det, också strävan att ingen ska komma till skada. Just nu är hon aktuell med ett projekt om hur lek kan hjälpa barn med cancer att bli mer delaktiga i vården.

Anna T. HöglundAnna T. Höglund är lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Hennes forskning handlar bland annat om vård på lika villkor och rättvisa i allt från prioriteringar i hälso- och sjukvården till hur genus uttrycks i olika beslut. Hon forskar också om etisk kompetens och försöker ge svar på frågan om hur man blir etiskt kompetent, och som lärare försöker hon hjälpa blivande sjuksköterskor att utveckla den kompetensen.

Anna T. Höglund började sin yrkesbana som gymnasielärare i svenska, historia, religion och franska. Pedagogiken har följt henne som en röd tråd genom hela karriären. Enligt henne är det viktigt att hälso- och sjukvårdens personal får med sig en etisk kompetens från sin grundutbildning när de ska ut i yrkeslivet. I sin undervisning betonar hon att principen om alla människors lika värde är grundbulten i svensk hälso- och sjuvårdsetik. Den principen motiverar att bedömningar av insatser alltid ska göras utifrån medicinska behov, och inte utifrån faktorer som ålder eller socio-ekonomisk status. Men det är lika viktigt att utveckla studenternas etiska kompetens:

- Jag vill att studenterna ska få med sig en grundläggande förmåga att identifiera etiska dilemman i vården och en hyfsad kunskap att kunna göra de värdeavvägningar som krävs i sådana situationer, säger Anna T. Höglund.

Hon disputerade i etik 2001 på en avhandling där hon ställde kvinnors erfarenheter av krig mot traditionella sätt att rättfärdiga användningen av militärt våld. Dessutom gjorde hon en liten avstickare och tillbringade ett år som gästforskare på Centrum för Genusvetenskap där hon skrev en bok om genus och kriget mot terrorismen i ljuset av händelserna i USA den 11 september 2001. Hon har också fortsatt föreläsa om genus och militärt våld och etiken kring det. Hennes engagemang i genusvetenskapliga frågor har också lett till ett spännande uppdrag som rektorsråd för lika villkor. Enligt Anna T. Höglund har uppdraget gjort henne uppmärksam på att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå jämlikhet i akademin.

Anna T. Höglund- Det är ofta flera olika faktorer som samverkar vid diskriminering, till exempel genus och etnicitet. Därför är det så viktigt att arbeta integrerat, eller med ett intersektionellt perspektiv, som vi säger inom genusforskningen, säger Anna T. Höglund.

Just nu arbetar Anna T. Höglund tillsammans med kollegan Sara Holm med hur föreställande lek kan hjälpa barn med cancer att bli mer delaktiga i vården och förstå om sådan lek kan förbättra barnens välbefinnande och minska deras smärta. De här barnen får sällan delta i beslut om sin vård och behandling och sjukvårdspersonalen är inte alltid överens om att det är bra för barn att vara involverade i sin egen vård.  Projektet har bedrivits i pilotform med stöd från Barncancerfonden och det visade sig att lekinterventionen fungerade bra. I flera fall fick leken den effekt man önskade och gav barnen förbättrad förmåga att kommunicera med personalen på sjukhuset. Hon har nyligen fått anslag för en fullskalig studie som ska undersöka om leken kan förbättra barnens välbefinnande och livskvalitet.

De ska också undersöka om den här metoden gör det möjligt för barnen att utveckla sitt inflytande, repertoaren av beteenden och känslor och kommunikationen i vårdsituationen.

Barn är en särskilt utsatt grupp i vården och det här projektet ligger i linje med Anna T. Höglunds tidigare forskning som alltid fokuserat på rättvisa och att särskilt se till svaga och utsatta grupper i samhället.

- Att som lärare och forskare stå upp för allas lika värde och rättigheter känns särskilt viktigt för mig idag, i den tid och det samhälle vi lever i. Demokratiska värden är inget vi kan ta för givet, de måste ständigt erövras på nytt, säger Anna T. Höglund.

Om Anna T. Höglund

Anna T. Höglund disputerade i etik på Teologiska institutionen på Uppsala universitet 2001. Hennes avhandling handlade om hur traditionella etiska teorier rättfärdigat användningen av militärt våld under vissa förutsättningar. Genom att ställa det mot kvinnors erfarenheter av krig visade Anna T. Höglund att kvinnors perspektiv ofta saknas och att synen på våld i samhället är starkt förknippad med synen på genus.

2004-2005 var hon gästforskare vid Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Just nu är hon aktuell med ett anslag från Barncancerfonden för ett treårigt projekt om föreställande lek för barn med cancer som bygger på ett pilotprojekt som visar att leken kan ge barnen en förbättrad förmåga att kommunicera med personalen på sjukhuset.

Josepine Fernow 2016-03-08