Åsa Grauman

Åsa Grauman

Researcher

Åsa Grauman intresserad av hur individer uppfattar hälsorisker. Hon tilldelades ett Fellowship av Cancerfonden år 2022 för att undersöka hur människor uppfattar risken att drabbas av bröstcancer och tarmcancer, samt hur människor påverkas av riskinformation. Just nu söker projektet forskningsdeltagare till intervjuer om hur man uppfattar sin risk för bröstcancer och tarmcancer, och hur man påverkas av riskinformation.

Hon studerar även cancerpatienters och andra intressenters preferenser och perspektiv på precisionsmedicin. Forskningen ingår i projekteten MEET-AML och ONCOLOGICS. Inom projektet Screen4care studerar hon föräldrars preferenser kring screening av nyfödda bebisar för att i ett tidigt skede kunna diagnostisera sällsynta diagnoser.

Åsa Grauman har en mastersexamen i folkhälsovenskap och har doktorerat inom medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hennes doktorandprojekt handlade om hur människor uppfattar sin risk för att drabbas av hjärtsjukdom, hur människor påverkas av kardiovaskulär riskinformation samt deras preferenser av hur riskinformation ska förmedlas. För den forskningen tilldelades hon Riskkollegiets 2022 års pris till en lovande ung riskforskare.

Hon undervisar inom folkhälsovetenskap och etik samt handleder studentuppsatser. 

E-post: asa.grauman@crb.uu.se
Telefon: 018 471 62 44

Nyligen i media

Publikationer

Informera om risk för hjärt-kärlsjukdom

Alla hälso- och sjukvårdsinsatser ska göras efter noggranna avvägningar om nytta och risk för individen. Men experter och allmänhet har ibland olika syn på vad nyttan faktiskt är. Att förstå hur allmänheten uppfattar risk är viktigt för att utforma informationen på rätt sätt: Så att den bygger vidare på individens förförståelse och kan överbrygga kunskapsluckor och korrigera felaktigheter. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att se till att de insatser som görs i hälso- och sjukvården är jämlika. Genom att undersöka vilka grupper som gynnas av insatserna kan de riktas mot särskilt sårbara grupper och individer. 

I detta policy brief finns Åsa Graumans rekommendationer för hur man på bästa sätt bör informera allmänheten om risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

Risk för hjärt-kärlsjukdom

Senast uppdaterad: 2023-08-28