Åsa Grauman

Åsa Grauman

Postdoc

Åsa Grauman studerar cancerpatienters (akut myologisk leukemi) preferenser och perspektiv på individanpassad behandling med hjälp av algoritmer. Forskningen ingår i det mångdisciplinära VR-projektet MEET-AML, vars mål är att kunna skräddarsy behandling för individuella patienter med hjälp av en algoritm som identifierar sårbarheter i leukemicellernas metabolism med hjälp av -omics-data. I projektet ingår också att utveckla sätt att integrera patienters preferenser, vad de vill och deras egna avvägningar mellan risk och nytta, i den individanpassade behandlingen. I sin forskning använder hon preferensstudier där både kvalitativa och kvantitativa metoder ingår, för att förstå hur människor balanserar sina intressen och värderingar.

Åsa Grauman har en mastersexamen i folkhälsovenskap och har doktorerat inom medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hennes doktorandprojekt handlade om hur människor uppfattar sin risk för att drabbas av hjärtsjukdom, hur människor påverkas av kardiovaskulär riskinformation samt deras preferenser av hur riskinformation ska förmedlas. Hon undervisar inom folkhälsovetenskap och etik samt handleder studentuppsatser.  

E-post: asa.grauman@crb.uu.se
Telefon: 018 471 62 44

Nyligen i media

Publikationer

Informera om risk för hjärt-kärlsjukdom

Alla hälso- och sjukvårdsinsatser ska göras efter noggranna avvägningar om nytta och risk för individen. Men experter och allmänhet har ibland olika syn på vad nyttan faktiskt är. Att förstå hur allmänheten uppfattar risk är viktigt för att utforma informationen på rätt sätt: Så att den bygger vidare på individens förförståelse och kan överbrygga kunskapsluckor och korrigera felaktigheter. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att se till att de insatser som görs i hälso- och sjukvården är jämlika. Genom att undersöka vilka grupper som gynnas av insatserna kan de riktas mot särskilt sårbara grupper och individer. 

I detta policy brief finns Åsa Graumans rekommendationer för hur man på bästa sätt bör informera allmänheten om risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

Risk för hjärt-kärlsjukdom

Senast uppdaterad: 2022-03-22