Åsa Grauman

Åsa Grauman

Postdoc

Åsa Grauman utför preferensstudier för att förstå hur människor balanserar sina intressen och värderingar kring medicin och hälsa. Hon är särskilt intresserad av hur individer uppfattar hälsorisker. Hon studerar cancerpatienters och andra intressenters preferenser och perspektiv på precisionsmedicin. Forskningen ingår i de mångdisciplinära projekteten MEET-AML och ONCOLOGICS. Inom projektet Screen4care studerar hon föräldrars preferenser kring screening av nyfödda bebisar för att i ett tidigt skede kunna diagnostisera sällsynta diagnoser. Inom projektet hon att kommer att utvärdera hur screening av nyfödda påverkar föräldrars grad av empowerment.

Åsa Grauman har en mastersexamen i folkhälsovenskap och har doktorerat inom medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hennes doktorandprojekt handlade om hur människor uppfattar sin risk för att drabbas av hjärtsjukdom, hur människor påverkas av kardiovaskulär riskinformation samt deras preferenser av hur riskinformation ska förmedlas. För den forskningen tilldelades hon Riskkollegiets 2022 års pris till en lovande ung riskforskare.

Hon undervisar inom folkhälsovetenskap och etik samt handleder studentuppsatser. 

E-post: asa.grauman@crb.uu.se
Telefon: 018 471 62 44

Nyligen i media

Publikationer

Informera om risk för hjärt-kärlsjukdom

Alla hälso- och sjukvårdsinsatser ska göras efter noggranna avvägningar om nytta och risk för individen. Men experter och allmänhet har ibland olika syn på vad nyttan faktiskt är. Att förstå hur allmänheten uppfattar risk är viktigt för att utforma informationen på rätt sätt: Så att den bygger vidare på individens förförståelse och kan överbrygga kunskapsluckor och korrigera felaktigheter. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att se till att de insatser som görs i hälso- och sjukvården är jämlika. Genom att undersöka vilka grupper som gynnas av insatserna kan de riktas mot särskilt sårbara grupper och individer. 

I detta policy brief finns Åsa Graumans rekommendationer för hur man på bästa sätt bör informera allmänheten om risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

Risk för hjärt-kärlsjukdom

Senast uppdaterad: 2023-04-14