Jane Reichel

Jane Reichel

Jane Reichel

Associerad forskare

Jane Reichel är verksam vid Stockholms univesitet och associerad forskare hos CRB sedan april 2018. Mellan 2011 och 2018 har hon knuten på deltid till CRB. Jane Reichels forskning är inriktad på den pågående globaliseringen och europeiseringen av rätten och dess påverkan på förvaltningsrätten, den juridiska disciplin som behandlar myndigheters uppgifter i samhället och deras förhållande till enskilda personer. Förvaltningsrättsliga frågor kan inom många områden inte längre hanteras enbart inom det egna landets gränser. I sin forskning har Jane intresserat sig för hur myndigheters roll påverkas, liksom hur förvaltningsrättsliga regelverk tillämpas i ett internationellt sammanhang. Hur kan nätverk av myndigheter som agerar bortom staten styras och kontrolleras? Hur kan förvaltningsrättsliga ideal om effektiva, transparanta och rättssäkra beslutsprocesser uppnås? Ett område som Jane har ägnat särskild uppmärksamhet är regler för datasskydd över gränserna, särskilt inom medicinsk forskning med biobanker. Den nya teknikens kapacitet att ta fram, lagra och dela stora mängder information ger upphov till möjligheter och utmaningar, vilket ställer krav på förvaltningsrättsliga lösningar att tillämpa över gränserna.

E-post: jane.reichel@crb.uu.se

Senaste publikationerna

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner vårt rapport om biobanker och register

Biobank and registry ethics & law, rapportomslag
Senast uppdaterad: 2023-04-14