Tove Godskesen

Tove Godskesen

Tove Godskesen

Fil dr. Associerad forskare

Tove Godskesen är sjuksköterska och docent i medicinsk etik vid Uppsala universitet.

CRB driver flera forskningsprojekt som granskar etiska frågor inom olika vårdkontexter. Ett av dessa projekt leds av Niklas Juth, Joar Björk och Tove E Godskesen och fokuserar på tvångsmetoder i somatisk sjukvård. Samtidigt undersöker forskningen de utmaningar forskningssjuksköterskor står inför när de erhåller patienters samtycke i patientnära klinisk forskning.

Ett annat fokus i Godskesens forskning rör etiska utmaningar i samband med långvarig eller livshotande sjukdom. Forskningen inkluderar olika vård- och forskningsmiljöer, som barncancer, intensivvård, organtransplantation, hemsjukvård och omsorgsboenden. Målet är att öka den etiska kompetensen inom dessa områden och utforska begrepp som sårbarhet, värdighet, integritet och autonomi.

Forskningsetik och publiceringsetik är ett tredje fokus. Inom hälso- och sjukvården eftersträvar vi evidensbaserad medicin och omvårdnad, vilket bygger på pålitlig och korrekt forskning. Vi analyserar konsekvenserna av vetenskaplig oredlighet, inklusive dess negativa påverkan på behandlings- och vårdkvalitet samt risken för patientskador. Dessutom belyser vi de negativa följderna för det akademiska meriteringssystemet.

E-post: tove.godskesen@crb.uu.se
Telefon: 070-731 70 20

Nyligen i media

Publikationer

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten on "Nursing ethics"

Senast uppdaterad: 2023-08-28