Reglering av genetiska tester som säljs direkt till konsumenter

2016-12-07

Hälso- och sjukvårdstjänster väcker många juridiska frågor och är svåra att reglera. Det handlar inte bara om tjänsternas kvalitet och om att skydda de som använder dem, utan också om kompetens och befogenhet hos de som erbjuder tjänsterna. Här skriver Santa Slokenberga, doktor i juridik, om dessa frågor i ljuset av sin forskning om den europeiska regleringen av genetiska tester som marknadsförs direkt till konsumenter.

Vi lever i en globaliserad värld, där många aktörer förutom staten har både kompetens och mandat att reglera genestiska tester som säljs till konsumenter. Men hur samexisterar och interagerar dessa aktörer? Och vilken effekt har deras interaktion på lagstiftning på nationell nivå? I fem års tid har jag forskat om regleringen av dessa frågor på europanivå. I min avhandling undersöker jag hur Europarådet och EU interagerar genom regler för genetiska tester för konsumenter. Jag har också analyserat effekterna av detta på medlemsstaternas möjligheter och befogenheter att skydda individer inom sin egen jurisdiktion.

Santa Slokenberga, jur dr.I min forskning spårar jag hur de olika rättsordningarna reglerar de här testerna. Jag visar också hur Europarådet och EU använder sina redskap för lagstiftning, tolkning och tillämpning för att ge rum för andra rättsordningar inom ramen för sina system. Ett resultat av detta är att det blir mer och mer svårt att dra tydliga skiljelinjer mellan ”Europarådslag” och ”EU-lag” på det här området. Det har också blivit svårare att fastställa medlemsstaternas skyldigheter inom ramen för de olika rättsordningarna. Genom att söka anpassa sina dokument med de EU tar fram, skapar Europarådet också konsekvenser för medlemsländer som inte ingår i EU.

Min analys visar på utmaningarna för nationella rättsordningar. De behöver navigera i ett komplext nät av regler för att avgöra om de har rätt att reglera genetiska tester direkt till konsument, och i vilken utsträckning de har handlingsfrihet. Jag argumenterar för att man på ett sätt kan betrakta det här området som ett ”test” av europeiska rättsordningar. Testet visar att det finns ett behov av formellt samarbete och närmande också i frågor som kan verka små, men som kan få betydande konsekvenser. 

Mer information om avhandlingen: European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing

Santa Slokenberga

More biobank related news