Nytt regelverk för hantering av oredlighet i forskning

2017-03-06

Nyligen presenterades ett betänkande där ett nytt regelverk för att hantera och utreda oredlighet i forskning. En ny lag föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Här presenterar Anna-Sara Lind viktiga nyheter i förslaget.

Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt
Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt

I betänkandet (SOU 2017:10) definieras termen god forskningssed som den gemensamma kollektiva etiska standarden för hur god forskning ska genomföras. Trots detta så är det stora skillnader mellan olika ämnen och traditioner. Det innebär också att definitionen av oredlighet i forskning blir omfattande: “allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.”

Utredningen föreslår att en ny myndighet,  Oredlighetsnämnden, skapas och placeras i Vetenskapsrådets lokaler. Oredlighetsnämnden ska garantera att misstänkta fall av oredlighet får en objektiv utredning. Detta betyder också att beslut kommer att fattas som i sin tur kan skapa en nationell praxis i fråga om hur oredlighet ska förstås. Forskning i offentlig sektor inkluderas, dvs. all forskning som utförs vid myndigheter, kommuner och landsting.

Oredlighetsnämnden kommer enligt förslaget att besluta i frågor om oredlighet men det finns inga sanktioner att följa upp beslutet. Beslutet kan också överklagas till domstol.  

Forskningsutföraren ska anmäla alla fall av misstankar om avvikelse från god forskningssed, återrapportera hur avgjorda ärenden följts upp samt informera om hur god forskningssed främjas i syfte att förebygga oredlighet.  Att sprida information och kunskap är en central del av försslaget eftersom det föreslås att återrapporteringen ska ske årligen. Utredningen föreslår att lagen ska ges retroaktiv verkan tio år från det att lagen trader i kraft.

Den föreslagna lagen lämnar flera frågor obesvarade. En är hur fall som inte anses vara falsifiering, fabricering eller plagiering skall hanteras, en annan är medförfattares ansvar. Lagen utgör dock en början på ett nytt sätt att förhålla sig till oredlighet.

Anna-Sara Lind

More biobank related news