Preferenser om läkemedel hos personer med ledgångsreumatism

Det här är en enkät som handlar om vad som är viktigt för dig i din behandling av ledgångsreumatism. Du har fått den här förfrågan eftersom vi har fått information från din reumatologimottagning att du behandlas för ledgångsreumatism. Uppsala universitet är forskningshuvudman för studien. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Enkäten är uppdelad i tre steg:

  1. Information om egenskaper hos antireumatiska läkemedel
  2. Valsituationer där vi ber dig ta ställning till vilken av följande behandlingar du skulle föredra om du fick välja
  3. Bakgrundsfrågor om dig som vi vill ställa för att förstå valen som gjordes i del två.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Starta enkäten

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Deltagande i forskningsstudier kan innebära en risk för integritetsintrång. Vid databearbetning kommer dina personuppgifter ersättas med en kod så att ingen enskild individ kan urskiljas. Kodlista kommer att finnas inlåst på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala Universitet. Kopior på kodade utskrifter från intervjun kommer att finnas hos Karin Schölin Bywall.

Vad händer med mina uppgifter?

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Uppsala universitet är ansvarig för dina personuppgifter. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Mats Hansson, mats.hansson@crb.uu.se telefon: 018-471 61 97.

Dataskyddsombud är Jacob Håkansson som nås via dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå och kan komma att på internationella konferenser och i vetenskapliga artiklar.

Försäkring och ersättning

Det finns ingen försäkring eller ersättning för dig som svarar på denna enkät.

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (Karin Schölin Bywall).

Ansvariga för studien

Mats HanssonMats Hansson
Professor, huvudansvarig forskare
Centrum för forsknings- & bioetik
Uppsala universitet
Telefon: 018-471 62 33

Karin Schölin BywallKarin Schölin Bywall
Doktorand som genomför studien
Centrum för forsknings- & bioetik
Uppsala universitet
Telefon: 018-471 62 49

Senast uppdaterad: 2021-01-20