Enkät om antireumatiska läkemedel

Du tillfrågas härmed om du vill svara på en enkät som används för att undersöka vilka egenskaper hos antireumatiska läkemedel som är viktiga för personer i behandling av ledgångsreumatism.

Enkäten är uppdelad i tre steg.

  1. Information om egenskaper hos antireumatiska läkemedel
  2. Valsituationer där vi ber dig ta ställning till vilken av följande behandlingar du skulle föredra om du fick välja
  3. Bakgrundsfrågor om dig som vi vill ställa för att förstå valen som gjordes i del två

Att besvara enkäten kan ta mellan 20 minuter till 1 timme.

De lämnade uppgifterna skyddas

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Ingen obehörig kommer heller att få ta del av uppgifterna om enskild deltagare. Ingen obehörig kommer att få ta del av forskningspersonernas svar. 

Information om personuppgifter

Uppsala universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Kontaktpersonen är Ulrik Kihlbom, ulirk.kihlbom@crb.uu.se telefon: 018-471 62 33.

Ditt deltagande

Deltagandet är frivilligt och får när som helst avbrytas utan att ange något skäl, att avbryta deltagandet kommer inte påverka den vård eller annan behandling du får.

resultat

Resultaten från studien kommer att beskrivas i artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Starta enkäten

Genom att starta enkäten så ger jag mitt informerade samtycke. Det betyder att jag har läst informationen på den här sidan och förstått den. 

Starta enkäten