Läs fristående kurser hos CRB

Vi erbjuder trekurser på avancerad nivå. De handlar om neuroetik, etik och folkhälsa och att forska, skriva och kommunicera etiskt. Du söker dem som vanligt via antagning.se och hittar kursplaner genom att söka efter kursen i Uppsala universitets kurskatalog.

Vi erbjuder också kurser för doktorander. Läs mer om våra doktorandkurser

NEUROETIK 7,5 HP

Kursens ger kunskaper om de neuroetiska teorier och begrepp som är särskilt tillämpliga för frågor som uppkommer i samband med nya vetenskapliga och teknologiska framsteg, samt för frågor om hur kunskap om hjärnans funktionella arkitektur och dess evolution kan fördjupa vår förståelse av evolutionen av moraliskt tänkande och omdöme.

Det här är en onlinekurs i Neuroetik på avancerad nivå. Kursen går på halvfart. Kursen ges på engelska och erbjuds under vårterminen. Sista ansökningsdatum 15 oktober.

Please note that Swedish universities have introduced tuition fees for students outside the EU/EEA and Switzerland starting the academic year 2011/2012. The fee for this course is 16 875 SEK and follows the advanced level (second-cycle) fees set by the Faculty of Medicine.

Frågor? Kontakta Kathinka Evers

ETIK OCH FOLKHÄLSA 7,5 HP - DISTANSKURS

Statens satsningar på förbättringar av folkhälsan medför många etiska frågor. Folkhälsa, till skillnad från den vanliga hälso- och sjukvården, är inriktad på befolkningen i stort. En grundläggande fråga är vilka mål och medel som får och bör användas?

En viktig fråga är vilka begränsningar i individens frihet som får och bör göras för att främja folkhälsan. En annan viktig fråga är huruvida individer har ett personligt ansvar för sin egen hälsa och för befolkningens hälsa. En tredje fråga rör prioriteringar och rättvisa i förhållande till fördelning av samhällets begränsade resurser och människors ökande behov av vård.

Covid-19-pandemin ställde många folkhälsoetiska frågor på sin spets, och visar hur stort behovet är av etisk analys och diskussion av folkhälsa: Bör individer tvingas att vaccinera sig? Kan man kräva att människor tar ansvar och visar solidaritet med sårbara grupper? Hur ska insatser prioriteras och avvägningar mellan olika gruppers behov göras?

Kursen tar upp dessa och liknande frågor, och finns sedan tidigare som campus-baserad kurs (VT) och distanskurs (HT) från hösten 2023.

Kursen ger 7,5 hp och ges på avancerad nivå. Ansökan görs via www.antagning.se. Anmälan för HT23 öppnar 15 mars.

Frågor? Kontakta Jessica Nihlén Fahlquist

ETIK OCH FOLKHÄLSA 7,5 HP

Går även som distanskurs under höstterminen. 

Hur ska individens intressen vägas mot det allmänna folkhälsointresset? Denna fråga blir synlig på olika sätt i debatter kring till exempel vaccination, missbruksvård, screening och kostvanor relaterat till övervikt. Den uppkommer bland annat inom den medicinska forskningen när samhällsnytta måste vägas mot patientnytta i frågor om terapeutisk och icke-terapeutisk forskning, eller när den som använder biobanker och persondata inom epidemiologisk forskning måste väga skydd för individer mot forskningsnytta.

Kursen Etik och folkhälsa ges på avancerad nivå och passar dig som är intresserad av den här typen av frågor. På kursen övar du även upp din förmåga att kritiskt diskutera centrala etiska principer. Vi diskuterar också de etiska problem som kan uppstå i samband med både epidemiologisk och klinisk forskning, kulturella konflikter samt lär oss att förstå och tillämpa ett genusperspektiv på dessa situationer.

Kursen ger 7,5 hp och ges på avancerad nivå, helfart. Sista ansökningsdag 15 april.

Frågor? Kontakta Jessica Nihlén Fahlquist

FORSKA, SKRIVA OCH KOMMUNICERA ETISKT 7,5 HP

Kursen Forska, skriva och kommunicera etiskt ges på avancerad nivå och behandlar etiska teorier, lagar och riktlinjer som styr forskningen, god forskningssed, oredlighet i forskningen, etiken i det akademiska skrivandet samt etiska aspekter av forskningskommunikation. Kursen är nätbaserad och består av moduler som studenter går igenom självständigt samt nätbaserade seminarier. 

Kursen ges varje termin, varannan gång på svenska, varannan engelska. Studietakt är från och med hösten -22 kvartsfart. För att kunna delta i undervisning via webben och via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera. 

Frågor? Kontakta Sonja Bjelobaba

Senast uppdaterad: 2022-11-09