Etik och juridik för programstudenter

Läkare, sjuksköterskor, ingenjörer och andra yrken innebär stort ansvar. Det är kopplat till yrkesutövningen, men ansvaret har också etiska och juridiska aspekter. Vi vill hjälpa studenter att utveckla sin förmåga att förstå var de etiska och juridiska frågorna kan uppstå i deras framtida arbete. Vi ger dem också möjlighet att öva sitt kritiska tänkande genom att analysera etiska och juridiska problem, hitta relationen mellan dem och argumentera för olika ståndpunkter. 

Vi undervisar på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och i flera utbildningsprogram inom teknik och naturvetenskap. 

Läkarprogrammet

Att utöva medicin innebär ett stort ansvar, både ur ett medicinskt, etiskt och juridiskt perspektiv. Huvudsyftet med läroplanen är att förbättra studentens förmåga att förstå hur etiska och juridiska frågor uppstår inom den medicinska praktiken och deras kritiska färdigheter i att analysera etiska och juridiska problem, relationen mellan dem, och att argumentera för olika åsikter i särskilda fall.

För läkare är medicinsk etik och medicinsk rätt en del av den fortbildningsplan som löper genom programmet från första till elfte terminen. Föreläsningar och seminarier integreras med kurser i medicin och undervisas kollektivt av kliniker, advokater och etiker.

Frågor? Kontakta Jessica Nihlén-Fahlquist

Sjuksköterskeprogrammet

Inom sjuksköterskeprogrammet fördelas etikutbildningen över programmets tre år.

De etiska dilemman sjuksköterskor ställs inför kan handla om konflikten mellan en patients rätt att vara självständig och samtycke till vård å ena sidan och sjuksköterskans vilja och skyldighet att göra något bra för patienten och maximera nyttan av de åtgärder som vidtas å andra sidan. Studenterna uppmuntras att reflektera över olika lösningar och att aktivt delta i moraliska överläggningar.

Etik är en viktig del i att ge god omvårdnad och etisk kompetens är avgörande i en sjuksköterskas praktik. Att vara etiskt kompetent innebär att kunna identifiera moraliska dilemman och reflektera över de värderingar som finns och hur de ska vägas. Det innebär också att kunna agera på den moraliskt föredragna handlingen.

Som sjuksköterskestudent kommer du lyssna på föreläsningar, både live och på webben, och delta i seminarier där du kan diskutera kliniska etiska dilemman. Examinationen sker mestadels i form av inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier.

Frågor? Kontakta Anna T. Höglund

Barnmorskeprogrammet

Inom barnmorskeprogrammet föreläser vi bland annat om yrkesetik för barnmorskor, abortetik och etiken kring fosterdiagnostik.

Frågor? Kontakta Anna T. Höglund

Specialistsjuksköterskeprogrammet

På specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi skräddarsydda föreläsningar för specialiteter som intensivvård, palliativ vård, primärvård, psykiatrisk vård och kirurgi.

Frågor? Kontakta Anna T. Höglund

Molekylär bioteknik

Etikspåret på utbildningen Molekylär bioteknik innehåller bl.a. frågor som rör ingenjörsetik, tekniketik, risketik och miljöetik. Etikämnet introduceras på första kursen och på sista terminen på programmet gör studenterna gör en etisk analys av sina självständiga projekt.

Frågor? Kontakta Jessica Nihlén Fahlquist

Senast uppdaterad: 2022-11-09